Dohoda o surfovaní a klikaní

Podmienky používania na stránkach eby.sk pre ich návštevníkov a robotov

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť EBY, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO 46 327 797, DIČ 202 333 2938 prevádzkuje Systém na stránke www.eby.sk. (ďalej len „Poskytovateľ“).
2. Používateľom služby je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude poskytovateľom akceptovaný. Registračný formulár je používateľovi prístupný na adrese www.eby.sk. Odoslaním registračného formulára Poskytovateľovi vyslovuje Používateľ bezpodmienečný súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať. (ďalej len „Používateľ“).
3. Systémom sa na účely týchto VOP rozumie Poskytovateľom prevádzkovaný integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií umožňujúci Používateľom prístup k Službe a/alebo Predplatenej službe. (ďalej len „Systém“).
4. Službou sa na účely týchto VOP rozumie prístup do neplatených sekcií jednotlivých web stránok podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa zverejnenej na stránke www.eby.sk prostredníctvom Systému Poskytovateľa. (ďalej len „Služba“).
5. Predplatenou službou sa na účely týchto VOP rozumie prístup do spoplatených sekcií jednotlivých web stránok podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa zverejnenej na stránke www.eby.sk prostredníctvom Systému Poskytovateľa po zaplatení Poplatku, a to počas predplateného obdobia – účtovného obdobia. Využívanie Predplatenej služby počas prvých 30 dní po registrácii je zdarma. (ďalej len „Predplatená služba“).
6. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Používateľ za prístup k Predplatenej službe na určitú dobu, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa ( ďalej len „Poplatok“).
7. Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet (ďalej len „Zariadenie“).
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Používateľom.

Článok II
Registrácia Používateľa

1. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára Používateľom, ktorý sa nachádza na stránke www.eby.sk, a súhlasom so VOP Poskytovateľa. Bez tohto súhlasu nebude umožnená registrácia a ani využívanie akýchkoľvek služieb na stránkach www.eby.sk. Súhlasom so VOP sa Používateľ zaväzuje ich dodržiavať.
2. Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto Používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.
3. Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, zadanie správneho prístupového hesla používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia Služby a Predplatenej služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj Poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Používateľ.

Článok III
Platba Poplatku a prístup Používateľa k Predplatenej službe

1. Poplatok za Predplatenú službu musí byť uhradený prostredníctvom e-bankovníctva, platobnej karty, prevodom z účtu, prostredníctvom tretej osoby určenej Poskytovateľom alebo iným spôsobom. Všetky ceny sú zverejnené v platnom cenníku na stránke www.eby.sk, sú vyobrazené v mene Euro a sú konečné (Poskytovateľ nie je platca DPH).
2. Používateľ berie na vedomie, že fakt[ra v elektronickej podobe za prístup k Predplatenej službe bude zaevidovaná v Systéme. V prípade, ak Používateľ zadal pri registrácii svoj email, bude elektronická faktúra zaslaná aj na tento email.
3. Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, Používateľ získa prístup k Predplatenej službe na dané obdobie. V prípade úhrady Poplatku prostredníctvom prevodu z účtu Používateľ získa prístup k Predplatenej službe najneskôr okamihom pripísania Poplatku na účet Poskytovateľa a identifikácii poplatku Poskytovateľom.

Článok IV
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný umožniť Používateľovi prostredníctvom Systému prístup k Službe a Predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
2. Poskytovateľ garantuje Používateľovi prístup k Službe a Predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Používateľ použije prihlasovacie údaje zadané pri registrácii.
3. Používateľ sa zaväzuje aktualizovať obsah stránky www.eby.sk v rozsahu poskytovania Služieb a Predplatených služieb v pravidelných intervaloch, avšak za správnosť a aktuálnosť obsahu nenesie zodpovednosť.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Službe a Predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Používateľ si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Predplatenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Používateľa.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.
6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového hesla Používateľa a/alebo Zariadenia Používateľa.
7. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
8. Poskytovateľ je oprávnený informovať Používateľa prostredníctvom emailu o zmenách a ponukách Služieb a Predplatených služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia Predplatených služieb na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatenej službe, o aktuálnych ponukách Služieb a Predplatených služieb, k čomu Používateľ udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Používateľ oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek odvolať.
9. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny a rozsah služieb, ktoré poskytuje. Tieto zmeny budú publikované na stránke www.eby.sk.
10. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť VOP Služieb a Predplatených služieb a to bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa.
11. Poskytovateľ je oprávnený Používateľovi neposkytnúť Predplatenú službu, ak Používateľ nemá splnené všetky záväzky voči Poskytovateľovi.
12. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Službe a Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému. O dočasnom pozastavení prístupu k Službe a Predplatenej službe Poskytovateľ informuje Používateľa oznamom zverejnenom na stránke www.eby.sk prípadne emailom, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k Službe a Predplatenej službe.
13. Používateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na informovanie Používateľa o produktoch alebo službách Poskytovateľa, a to najmä formou emailu. Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

Článok V
Práva a povinnosti Používateľa

1. Vyplnením a potvrdením registračného formulára Používateľ dáva na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto VOP, ktoré je povinný počas celej doby používania Služieb a/alebo Predplatených služieb na stránkach www.eby.sk dodržiavať. 2. Používateľ je oprávnený využívať Službu a/alebo zakúpenú Predplatenú službu v rozsahu uvedenom na stránke www.eby.sk počas obdobia, ktorého sa bezprostredne týka.
3. Používateľ sa zaväzuje nepoškodzovať dobré obchodné meno Poskytovateľa a ním poskytovaných Služieb a Predplatených služieb.
4. Používateľ sa zaväzuje neposkytnúť svoje prístupové heslo k využívaniu Služieb a Predplatených služieb tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti Používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.
5. Používateľ je povinný v prípade záujmu o zverejnenie chráneného označenia resp. ochrannej známky predložiť Poskytovateľovi oprávnenie o používaní chráneného označenia resp. ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane čísla zápisu ochrannej známky do registra. V takom prípade je Používateľ povinný spolu zaslať Poskytovateľovi Služieb a Predplatených služieb kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpis z registra.
6. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať. V opačnom prípade má Poskytovateľ nárok na náhradu škody, príp. ušlý zisk.
7. Používateľ zodpovedá za využívanie Služieb a Predplatených služieb v súlade s týmito VOP a legislatívnymi predpismi. Používateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do systému.

Článok VI
Podmienky a spôsob reklamácie

1. Používateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Službám a Predplateným službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom emailu na adrese info@eby.sk.
2. Používateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.
3. Reklamácia Používateľa sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku Systému a Používateľ nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
4. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom emailu doručiť Používateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Potvrdenie sa musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu so správou o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Používateľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5. V prípade, ak je reklamácia Používateľa v súlade s ods. 3 tohto článku opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Používateľovi zľavu formou finančného vyrovnania za obdobie, počas ktorého Používateľ nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe (výpočet zľavy: „cena predplatenej služby“ / “počet dní účtovného obdobia Používateľa“ x “počet dní nedostupnosti Predplatenej služby“). O vybavení reklamácie je Poskytovateľ povinný Používateľa informovať.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

1. Používateľ týmto dáva Poskytovateľovi súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme Poskytovateľa a to dovtedy, pokiaľ bude používateľ registrovaným používateľom Služby alebo Predplatenej služby. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Používateľa jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola Poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

Článok VIII
Obmedzenie zodpovednosti za škodu

1. Poskytovateľ využíva dôležité prvky ochrany internetovej stránky, jej obsahu a súvisiacich databáz. V prípade útoku na obsah stránok www.eby.sk a súvisiacich databáz Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne škody vzniknuté Používateľom ani tretím stranám.
2. Obsah poskytovaný stránkou www.eby.sk môže Používateľ využívať len pre svoju potrebu. Obsah nie je možné kopírovať a šíriť ďalším osobám bez písomného súhlasu Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za:
  • škodu, ak Používateľ nesprávne použije Službu a/alebo Predplatenú službu na stránke www.eby.sk a za nesprávnosť údajov zadaných Používateľom, z ktorých môžu vzniknúť škody Používateľovi, Poskytovateľovi alebo tretím stranám,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Používateľ sprostredkoval prostredníctvom Služby a/alebo Predplatenej služby,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných Používateľom prostredníctvom Služby a/alebo Predplatenej služby,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
  • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou Služby a/alebo Predplatenej služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Používateľovi zo strany Poskytovateľa.
  • služby sprístupnené prostredníctvom stránok www..eby.sk, ktoré poskytujú tretie strany
  • zníženie kvality alebo výpadky dostupnosti stránky www.eby.sk spôsobené treťou stranou
  • škodu spôsobenú stratou údajov zo strany poskytovateľa webhostingových služieb.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Používateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Používateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení emailu druhej strane.
2. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Používateľom.
3. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Používateľ nie je občanom SR.
4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5. Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.eby.sk. V prípade, ak Používateľ nesúhlasí s novým znením VOP je oprávnený doručiť Poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k Službe a/alebo Predplatenej službe. Po zverejnení strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.
6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 9. 2011.